Kallelse ordinarie budgetmöte Lördag 19 oktober 10.00

Medlemmarna i Tjörns Golfklubb kallas till ordinarie budgetmöte. Lördag 19 oktober kl 10:00 i klubbhuset.

DAGORDNING

  1. Ordförande öppnar mötet
  2. Ordförandens punkt
  3. Upprop och fastställande av dagordning för mötet
  4. Fråga om mötet har behörigen utlysts
  5. Fastställande av föredragningslista
  6. Val av två justeringsmän som jämte ordföranden skall justera protokollet
  7. Fastställande av avgifter, verksamhetsplan samt budget för det kommande året
  8. Motioner - Inga förslag har lämnats in till Styrelsen eller röstberättigad medlem på utsatt tid före mötet.
  9. Övriga frågor
  10. Avslutning

 

Efter mötet bjuder klubben på kaffe och bulle och i samband med detta kommer prisutdelning för ”Rävlanda Cup” att ske.

 

Ni finner styrelsens förslag på budget 2014 i länken här nedan.


Varmt välkomna!!!

Styrelsen

Tjörns Golfklubb

Kommentarer