Sammantaget – Tjörns Golfklubb seglar i medvind.

Väldigt många av medlemmarna är engagerade i olika kommittéer och det ideella arbetet är mycket stort. Rekordstort antal var med på arbetsdagar och Ideellgolf. Styrelsen är intakt där samtliga också är engagerade i någon kommitté! Vi har ett mycket bra team av medarbetare. Niclas har axlat Mattias roll mycket bra och fokuserar på banan. Han genomgår på samma gång utbildning till Greenkeeper. Andreas är en nyckelperson i projektet och får jättebra hjälp av Hannes som började inför förra säsongen och av Jacob som är nyanställd inför årets säsong. Helen är nu riktigt varm i kläderna och får en hel del extra redovisningsjobb p.g.a. av projektet. Eleonore, som på årsmötet efter avslutad utbildning utnämndes till klubbchef, är en fantastisk tillgång p.g.a. sina många år i klubben och på samma gång med sina ekonomikunskaper en stor tillgång i projektet. Vår ordförande sedan ett år tillbaka, Sven-Inge Karlsson, leder verksamheten på ett mycket bra sätt. Att han under ett helt yrkesliv sysslat med redovisning är dessutom en stor fördel. Det har underlättat otroligt mycket för projektredovisningen och undertecknad har till fullo kunnat fokusera på själva genomförandet. Nästa TIF-info kommer i höst! Harald Roos Projektledare

Nedan följer en mer detaljerad rapport om Arvsfondprojektet är sedan några månader inne i en mycket intensiv fas. Den långa och kalla vintern har inneburit att vi inte kunnat jobba på i den takt vi planerat men nu kämpar vi på med alla medel för att hinna ikapp så att inte våra byggnationer skall störa vår golfsäsong något nämnvärt.

Sedan förra nyhetsbrevet för TIF, oktober 17, så har en hel del skett trots besvärliga väderförutsättningar. Vi lyckades med hjälp av en mycket energisk entreprenör och samlade ansträngningar av banarbetarna m.fl. få ner ca 4000 meter slang i rangen och dessutom dränera ”Knattefältet”. Ett enormt jobb och den blöta hösten var inte till vår fördel. Det blev stor åverkan på ytan men jobbet kunde trots allt genomföras vilket vi är mycket tacksamma för då vintern inte låtit oss jobba på som tänkt med övrigt. Under senare delen av mars och i början av april har våra killar lagt mycket tid för att återställa rangen och även på arbetsdagarna har fokus legat på att justera densamma. Vi ser redan att ytan blivit så torrt som vi önskade och den kommer att fungera väl på åretruntbasis!

Vi har under hösten gnetat på för att i så demokratisk anda som möjligt komma till beslut i en rad frågor i framförallt hur allt skall utformas. Vi bestämde oss för att riva upp hela gamla området med utslagsplatser för att gjuta en bättre sula som dessutom tillförde tre extra utslagplatser. Vi har förberett för markvärme i plattan och den gjöts dagarna före jul av sponsorn Per Jacobsson. Under vintern skapades de sista versionerna om hur väderskyddet skulle se ut och för byggnadslovshandlingar. Fönsterpartier, dörrar mm anskaffades och en bra bit in mars kunde vi få rent från snö och is så att det gick att sätta igång bygget. Snickare från Dan Lindberg, också sponsor i klubben, har rest väderskydd och hus för bollautomat och fått det hela ”tätt”. Sedan har Fastighetskommittén med den äran färdigställt och på väldigt kort tid fått det hela att bli både snyggt och propert. Hatten av för alla er ”snickargubbar” som ideellt lagt så många timmar till gagn för golfklubbenJ.

Andreas, vår duktige ”grävande” banarbetare, har tillsammans med Hannes och Jacob kämpat på med att skapa och hårdgöra markytorna, brunnar för vattenavrinning, murar mm och vi kan nu ståta med en snygg byggnation vid rangeområdet.  Området runt rangen och väderskyddet är nu asfalterat, se bild. Andreas har justerat den yta vi skapat framför väderskyddet för att i framtiden kunna etablera grästees. Den får nu ”ligga till sig” då den förmodligen sjunker lite till. Ytterligare arbete tillkommer sedan med ytan mellan mur och väg där runda stenar, planteringar och på bortre delen skall en gräsyta etableras för att helheten skall se proper in då vi går in i högsäsong.

Vi har som ni ser på bilden asfalterat en del och kommer nu fram till mitten av juni att förbereda för ytterligare asfaltering av gångvägar på banan. Det kommer att ske parallellt med att Andreas jobbar vidare med att färdigställa orange tees på hål 1,2,3,4,9. Klara är 5,6,10,11. Vad gäller fortsättningen så jobbar vi vidare med projekteringen och resterande tees slutförs i höst för att vara spelklara sommaren 2019. Ev. tillkommer en komplettering på asfaltsidan sen höst.

Nästa stora del av projektet är skapandet av korthålsbana på ytan som döps till ”Juniorfältet”. Vårt eminenta ”Röjargäng” har redan skogat av för att skapa större yta. Projekteringsarbetet är igång och vi kommer att sätta igång med arbetet ca i mitten av augusti för att området skall kunna sås i början av oktober och på så sätt kunna vara spelklart sommaren 2019.

Kommentarer