"TIF" projektet

De bidrag på ca 4 milj kr som klubben fått för satsningen på juniorer och personer med funktionsnedsättning från Arvsfonden m.fl. är öronmärkta. Dessa medel får endast användas för satsningarna i TIF-projektet. Klubbens ordinarie drift, underhåll och investeringar i golf-anläggningen bekostas i vanlig ordning av intäkter från medlemsavgifter, greenfee samt sponsorer.

Som några av flera kostsamma aktiviteter så har klubben 2017 bl.a. finansierat en ny bollautomat, ugn samt kyl i köket för sammanlagt ett par hundra tusen. Vidare har kaffestugan byggts mycket kostnadseffektivt med hjälp av sponsorer och mycket ideellt arbete men den landar ändå på ytterligare ca hundra tusen så här långt. Under 2018 kommer klubben att belastas med lika mycket till för den reningsanläggning som måste till för att vattentoaletterna skall vara i drift våren 2018. Styrelsens bedömning är att vi fortsatt måste ha en intäktsnivå som matchar ett visst underhålls- och investeringsutrymme, inte minst då fastigheten nu passerat tio år och att en förmodligen kostsam uppdatering av reningsanläggningen för klubbhuset står härnäst på förnyelseagendan.

Är Du sugen på att få reda på lite mer i detalj om vad som sker i TIF?

Dränering av rangen och ”Knattefältet” står nu för dörren och arbetet sätts förmodligen igång nu på måndag. Vi räknar med att själva maskinarbetet tar en till två veckor och vi har beslutat att stänga rangen för säsongen för att omgående börja jobba med markarbeten för kommande väderskyddade utslagsplatser och för de utan tak. Man kommer eventuellt att kunna använda utslagplatsen under tak vid sidan om studion efter att rangen är dränerad men då med självplock. Vi ber om ursäkt för att rangeområdet from medio oktober och framåt kommer att vara en byggarbetsplats men det är en nödvändighet!

Projektledningen har haft en träff med samtliga kommittéordförande och beskrivet de förslag som tagits fram för utformningen av framförallt rangeområdet, orange tee, korthålsbana samt hela området från infart till tee #1. I slutet av oktober skall inkomna synpunkter behandlas och vi går då till beslut i utformingen av rangeområdet för att kunna hålla tidsplanen. Diskussioner med flera entreprenörer som också är sponsorer i klubben pågår. Det handlar om formning, gjutning, asfaltering och byggnationer av väderskydd. I samband med asfaltering av rangeområdet så kommer även prioriterade delar ute på banan att asfalteras. Vi siktar på att bygga vidare i samma stil som det väderskydd som vi uppförde på försommaren vilka skall glasas in med luftpassage, se skiss nedan som dock inte är skalenlig. Ytterligare sex platser etableras under tak. Vi kommer då att ha totalt tjugofem utslagsplatser varav nio platser är under tak plus studions tre platser inne och tretton platser ute. Vi har då ökat med tre platser gentemot nuvarande situation.

Utslagsmattor ute placeras på gjuten platta och bakom utslagsplatserna skall det asfalteras. Träkonstruktionerna mellan utslagsplatserna rivs och ersätts med snyggare konstruktioner för reklamplatser. Massorna från dräneringen placeras framför utslagsplatserna och en yta skapas för att i framtiden ev. slå ut från gräs?

Under hösten kommer klubben i egen regi att påbörja byggnationen av ”Orange Tees”. Ett konkret förslag på placeringar finns framme men för några hål behöver ytterligare genomlysningar göras i kommittéer och just dessa tees byggs förmodligen under hösten/vintern 2018-2019. Bansträckingen blir från ”Orange Tee” ca 700 meter kortare än från ”Röd Tee” i det förslag som nu ligger vilket innebär att den kan slopas utan problem/kostnader.

I Fastighetskommitténs uppdrag så ingår bl.a. att under vintern verkställa de klubbhusanpassningar som vi beskrivit i projektet. Bankommittén får dra ett stort lass och skall under vintern projektera korthålsbanan (Juniorfältet) som vi kommer att bygga hösten 2018. Det handlar om utformning och att anpassa den till den budget som finns inom projektet samt att planera upp genomförandefasen. Representanter från dessa kommittéer diskuterar fortlöpande en mängd andra frågor som t.ex. el för belysning och värme, siktmål på rangen mm.

Således – man kan inför säsongen 2018 förvänta sig att rangeområdet är klart exkl. värme och belysning. Vidare att området är asfalterat och att diverse gångvägar ute på banan också fått asfaltsbeläggning. ”Knattefältet” skall vara dränerat och kommer succesivt att dressas för att så småningom få fairwaystatus. Ett antal nya ”Orange Tees” har byggts men är inte spelbara förrän 2019. Förhoppningsvis har ”Röjargänget” hjälpt till med att få undan skog där ”Juniorfältet” (korthålsbanan) skall börja byggas hösten 2018.

Mycket skall nu ske på relativt kort tid, projektet skall vara slutredovisat februari 2019, och vi ber om överseende med att det from nu och under 2018 kan vara nödvändigt med vissa inskränkningar. Vi gör vårt absolut bästa för att byggnationerna inte skall påverka spelet på bana och övningsområden!

Hälsningar från projektgruppen och Tjörns GK:s medarbetare

P.S. För ev. frågor eller för att föra fram ev. idéer så kontakta Harald Roos

Kommentarer