Årsmöte 27/4 2022

Publicerat: 2022-04-04 12:00 - Skrivet av Eleonore Höglund

Kallelse till årsmöte den 27/4 kl 18.00

Vi hälsar alla välkomna till årsmötet!

Datum och tid: Onsdag 27/4 kl 18.00

Plats: Tjörns Golfklubb

Anmälan: till Min Golf

Handlingar till årsmötet 2022, verksamhetsår 2021
Handlingar skickas ut senast en vecka innan årsmötet enligt de nya stadgarna

 

Förslag på dagordning för årsmöte i Tjörns Golfklubb 2022

0.  Öppnande av årsmöte och ordförandens punkt
1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.
2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
3. Fastställande av föredragningslista.
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.
6. Fråga om ansvarsfrihet för cykelbana år 2020.
7a. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
b. Styrelsens årsredovisning/årsbokslut (resultat- och balansräkning) för det senaste räkenskapsåret.
8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- och räkenskapsåret.
9. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen.
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
11. Fastställande av antalet ledamöter (4-8) och suppleanter (2-5) i styrelsen för kommande verksamhetsår.
12. Val av
a. klubbens ordförande för en tid av (1) år;
b. halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av (2) år;
c. suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av (1) år;
d. revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får styrelsens ledamöter ej delta;
e. representanter i bolaget
f. ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande; f. ombud till GDF-möte.
13. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
14. Övriga frågor (information och diskussion).

Varmt välkomna

/Styrelsen