Extra digitalt medlemsmöte 25/5

Publicerat: 2021-05-07 - 12:00 - Skrivet av Eleonore Höglund

Kallelse: Du inbjudes till extra medlemsmöte i Tjörns Golfklubb tisdagen den 25 maj 2021 kl.18.00. Anmälan till Min Golf

 

Kallelse:

Du inbjudes till extra medlemsmöte i Tjörns Golfklubb tisdagen den 25 maj 2021 kl.18.00. Anmälan till Min Golf

 

Vid klubbens ordinarie årsmöte den 24 april 2021 bordlades nedanstående två frågor och beslöts att handläggas vid ett senare extra medlemsmöte att avhållas under maj månad.

Styrelsen beviljades ej ansvarsfrihet för dessa ärenden.

Mejlutskick har gått ut till alla som är anmälda till - extra medlemsmöte i Tjörns Golfklubb tisdagen den 25 maj 2021 kl.18.00 via Min Golf .

Tänk på att

  • Logga in ca 10 min innan mötet startar. Länk finns längst ner med instruktioner.
  • Sitt enskilt. Använd en egen dator och samlas helst inte flera personer i samma rum. Speciellt viktigt under pandemin samt vid röstningsförfarandet.
  • Ha tålamod – vid ett digitalt möte kan det ta lite längre tid både under och mellan dagordningspunkterna.
  • Ha ljud och bild avstängt när du inte har ordet så blir kvalitén bättre för alla.
  • Om du deltar i ett möte utan video, säg ditt namn innan du talar.

 

Justerad Dagordning: 

1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.  

2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.  

3. Fastställande av föredragningslista.  

4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.  

5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.  

6. Ärende:

Byggnation av Padelbana på mark i anslutning till klubben. Då driften av denna förutsatte utnyttjande av TGK:s parkering  skulle detta beslut fattats i samråd med klubbens medlemmar vid ett ordinarie eller extra medlemsmöte. Så har ej skett och styrelsen kommer att redogöra  för händelseförlopp samt vad som gjorts för att liknande ej upprepas

7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.  

8. Bike Park: frågan kommer att hanteras på Budgetmötet i höst enligt kallelsen

9. Mötet avslutas

 

/Styrelsen för Tjörns Golfklubb