Valberedningen

Valberedningen/valnämnden skall bestå av ordförande och två övriga ledamöter med uppgift är ta fram kandidater som kan väljas till lediga styrelseposter.

Utdrag ur Stadgar för Tjörns Golfklubb

"§ 8. Styrelsen.
Klubbens angelägenheter handhas av Styrelsen. Den skall inomramen för RF:s och SGF:s och dess stadgar verka för klubbens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen.


Det åligger Styrelsen att
- tillse att för klubben bindande regler iakttas
- verkställa av Årsmötet eller annat allmänt möte fattade beslut
- planera, leda och fördela arbetet inom klubben och ansvara för och förvalta klubbensmedel
- förbereda Årsmötet och annat allmänt möte.


§ 9. Styrelsens sammansättning.
Styrelsen består av ordförande och 4- 8ledamöter (jämte 2 5suppleanter). Om rätt att
kalla enskild person till hedersledamot eller ständig ledamot i Styrelsen stadgas i § 9 i
Riksidrottsförbundets (RF:s) stadgar.


§ 10. Val av Styrelseledamöter.
Styrelseledamöter (och suppleanter) väljs av Årsmötet för tid, som sägs i §
19 bland klubbens röstberättigade medlemmar. Avgår vald styrelseledamot före mandattidens
utgång, inträder suppleant, vilken enligt den mellan suppleanterna bestämda ordningen står i
tur, som styrelseledamot för tiden t o m nästföljande Årsmöte.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör. Styrelsen utser därjämte
kommittéer och de övriga befattningar, som behövs."

Valberedningen/nämden består av:
Ord. förande Eleonore Höglund och Willy Brandt

För förslag till valberedningen på personer som kan vara intresserade av styrelsearbete, 

kontakta Eleonore Höglund  eleonore@tjornsgk.se