Årsmötet 28 april 09:30

Publicerat: 2024-03-12 10:00 - Skrivet av Magdalena

Kallelse, dagordning och handlingar presenteras senast två veckor innan mötet. Motioner skall vara skriftligen inlämnade senast 30 mars.

Vi hälsar alla välkomna till årsmötet!

Datum och tid: Söndag 28 april kl.09:30

Plats: Tjörns Golfklubb

 

Förslag på dagordning för årsmöte i Tjörns Golfklubb 2024

0.  Öppnande av årsmöte och ordförandens punkt

1.     Fastställande av röstlängd för mötet.

2.     Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3.     Val av två protokollsjusterare och rösträknare.

4.     Fråga om medlemmarna har kallats till årsmötet på rätt sätt och i rätt tid.

5.     Fastställande av föredragningslista.

6.     Föredragning och godkännande av styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning och årsbokslut för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret för Golfklubben och Golfkoncernen.

7.     Föredragning av revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- och räkenskapsåret av Golfklubben och Golfkoncernen.

8.     (a) Fastställande av resultat- och balansräkning i Golfklubben samt överföring av överskott/underskott i ny räkning.

(b)   Direktiv till styrelsen inför beslut på bolagsstämman i GolfAB angående fastställande av resultat- och balansräkning i GolfAB samt disposition av vinst/förlust.

9.     (a) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen i Golfklubben för den tid revisionen avser.
(b) Direktiv till styrelsen inför beslut på bolagsstämman i GolfAB angående ansvarsfrihet för styrelsen i GolfAB för den tid revisionen avser.

10.  Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

11.  Fastställande av antalet övriga styrelseledamöter.

12.    Föredragning av valberedningens förslag till styrelse, revisorer och valberedning samt nominering av andra kandidater.

13. Val av

(a)   klubbens ordförande för en tid av ett (1) år;

(b)   halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två (2) år;

(c)   en (1) revisor jämte en (1) suppleant för en tid av ett (1) år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;

(d)   [2-5] ledamöter i valberedningen för en tid av ett (1) år, av vilka en ska utses till ordförande;

(e)   direktiv till styrelsen inför beslut på bolagsstämman om val av ordförande, styrelseledamöter och revisor i GolfAB.

14. Övriga frågor, information, frågestund och allmän diskussion.

Varmt välkomna

/Styrelsen